Tag - Phương pháp kế toán

Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

1. Khái niệm phương pháp tổng hợp cân đối kế toán Tổng hợp và cân đối kế toán là phương pháp khái quát tình hình tài sản, kết quả kinh doanh và các mối quan hệ kinh tế khác thuộc đối tượng kế toán trên những mặt bản chất và trong các mối quan hệ cân đối vốn có của...

Phương pháp đối ứng tài khoản

1. Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp đối ứng tài khoản Khái niệm phương pháp đối ứng tài khoản: Phương pháp đối ứng tài khoản là phương pháp phản ánh sự biến động của tài sản, nguồn vốn và các quá trình hoạt động được thể hiện trong mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Phương pháp...

Phương pháp tính giá kế toán

1. Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp tính giá Khái niệm phương pháp tính giá: Tính giá là phương pháp thông tin và kiểm tra về sự hình thành và phát sinh chi phí có liên quan đến từng loại vật tư, sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ. Có thể nói, tính giá là phương pháp dùng thước đo...

Phương pháp chứng từ kế toán

1. Khái niệm phương pháp chứng từ kế toán Chứng từ kế toán là phương pháp thông tin và kiểm tra về sự phát sinh và hoàn thành của các nghiệp vụ kinh tế, qua đó thông tin và kiểm tra về hình thái và sự biến động của từng đối tượng kế toán cụ thể. Phương pháp chứng từ...