Tag - Khái niệm

Khái niệm là gì? Kết cấu, phân loại, quan hệ giữa các khái niệm

Khái niệm (Logic học) - hình thức đặc biệt của tư tưởng. 1. Định nghĩa khái niệm Thông thường người ta định nghĩa khái niệm là hình thức của tư duy trừu tượng, phản ánh một lớp các đối tượng (sự vật, quá trình và hiện tượng) thông qua các đặc trưng, các dấu hiệu cơ bản của các đối tượng...

Khái niệm trong Logic học, Đặc điểm của khái niệm

Khái niệm là gì? Đặc điểm, đặc trung của khái niệm trong Logic học. Định nghĩa, đặc điểm của khái niệm Trước thế giới vô vàn sự vật hiện tượng, con người nhận thấy có những sự vật hiện tượng khác nhau và có những sự vật hiện tượng giống nhau. Có lớp sự vật hiện tượng giống nhau về một...

Nội hàm và Ngoại diên của khái niệm

Nội hàm của khái niệm, ngoại diên của khái niệm là gì? Tìm hiểu cấu trúc của khái niệm. Nội hàm của khái niệm Nội hàm của khái niệm là nội dung hiểu biết về đối tượng hàm chứa trong khái niệm, là tập hợp những dấu hiệu cơ bản khác biệt liên kết lại phản ánh bản chất của đối...

Các loại khái niệm trong logic học

Các loại khái niệm trong logic học. Phân loại theo nội hàm khái niệm Khái niệm cụ thể và khái niệm trừu tượng. Khái niệm cụ thể là những khái niệm phản ánh đối tượng tồn tại với tính một chỉnh thể. Ví dụ: Cái cây, mặt trăng, toà nhà… (cái riêng) Khái niệm trừu tượng là những khái niệm phản ánh thuộc...

Khái niệm hóa (Conceptualization) là gì?

Khái niệm hóa (conceptualization) là quá trình nhận thức, trong đó các phạm trù (hay khái niệm) và các thành tố cấu thành của chúng còn mơ hồ, chưa chính xác được định nghĩa bằng những thuật ngữ cụ thể, rõ ràng và chính xác. Ví dụ, chúng ta thường sử dụng từ “định kiến” (prejudice) và thuật ngữ này...

Khái niệm, Phạm trù, Biến số là gì?

Mặc dù nghiên cứu khoa học có thể được phân chia thành nghiên cứu thăm dò, mô tả hay giải thích, nhưng hầu hết các nghiên cứu khoa học đều chứa đựng phần nào đó nội dung giải thích, bởi vì chúng tìm kiếm lời giải thích cho các hiện tượng tự nhiên hoặc xã hội được quan sát. Khái...