Khái niệm là gì? Kết cấu, phân loại, quan hệ giữa các khái niệm