Tag - Đòn bẩy của doanh nghiệp

Đòn bẩy tổng hợp (Combined or total leverage)

Đòn bẩy tổng hợp là sử dụng kết hợp giữa đòn bẩy tài chính với đòn bẩy hoạt động. Tác động này được thể hiện qua hai bước: khi sản lượng hay doanh thu thay đổi sẽ làm thay đổi lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT); khi EBIT thay đổi sẽ làm cho thu nhập ròng của...

Đòn bẩy tài chính (Financial Leverage)

Mức độ tác động của đòn bẩy hoạt động đến lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) liên quan đến việc sử dụng chi phí cố định trong hoạt động của doanh nghiệp. Còn mức độ tác động của đòn bẩy tài chính lại liên quan đến việc sử dụng các nguồn tài trợ có chi phí cố...

Đòn bẩy hoạt động (Operating Leverage)

Để khuếch đại lực nhằm biến một lực nhỏ thành một lực lớn hơn tác động vào vật thể cần chuyển dịch trong cơ học người ta sử dụng công cụ đòn bẩy. Trong tài chính, để ám chỉ việc sử dụng chi phí cố định nhằm gia tăng khả năng sinh lợi của công ty người ta mượn...