Tag - Cách mạng 1848

Phong trào cách mạng Ý 1848 và Cuộc đấu tranh thống nhất nước Ý

Phong trào cách mạng 1848 và Cuộc đấu tranh thống nhất nước Ý. 1. Cách mạng 1848-1849 Nhiệm vụ chủ yếu của cuộc cách mạng dân chủ tư sản Ý năm 18481849 là thống nhất đất nước, giải phóng Lôngbacdia, Vênêdia khỏi ách thống trị của Áo, thủ tiêu chế độ chính trị và kinh tế phong kiến lạc hậu. Phong trào...

Phong trào cách mạng 1848-1849 ở Đế quốc phong kiến Áo

Phong trào cách mạng 1848-1849 ở Đế quốc phong kiến Áo. 1. Cuộc cách mạng ở Viên Đến giữa thế kỷ XIX, đế quốc Áo vẫn ở trong tình trạng lạc hậu dưới sự thống trị của triều đại phong kiến Hapxbua. Đế quốc Áo là “nhà tù của các dân tộc” bao gồm nhiều đất đai vùng Trung Âu như...

Cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức

1. Tình hình phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa và khả năng thống nhất nước Đức Xem: Cách mạng Đức 1848 Sau cuộc cách mạng 1848, nền công nghiệp Đức phát triển nhanh chóng. Từ năm 1849 đến năm 1859 kinh tế tư bản chủ nghĩa Đức phát triển mạnh mẽ chưa từng thấy. Có thể nói rằng nước Đức...

Cách mạng Đức 1848

I - Tình hình nước Đức nửa đầu thế kỷ XIX 1. Tình hình kinh tế - chính trị nửa đầu thế kỷ XIX Đến giữa thế kỷ XIX, nước Đức vẫn là một quốc gia phong kiến lạc hậu. Theo quyết nghị của hội nghị Viên (1815), đất nước này được coi là một liên bang bao gồm 31 tiểu...

Cách mạng Pháp 1848, Nền cộng hòa và Đế chế thứ hai

Cuộc cách mạng 1848 ở Pháp đã lật đổ nền Quân chủ tháng Bảy, thiết lập nền Cộng hòa thứ hai từ 1848 đến 1852. Giai đoạn lịch sử này được chia làm ba thời kỳ : Thời kỳ tháng Hai từ 24-2-1848 đến 4-5-1848. Thời kỳ thành lập chế độ Cộng hòa và Quốc hội lập hiến từ...