Cách mạng Pháp 1848, Nền cộng hòa và Đế chế thứ hai