Nghiên cứu khoa học là gì? Mục tiêu, đặc điểm và các loại hình NCKH