Mức độ đánh giá – Thang tỉ lệ – Các loại thang đánh giá