Khoa học là gì? Đặc điểm, vai trò và Phân loại khoa học