Một số lý thuyết cơ bản được tiếp cận trong công tác xã hội