Lipid là gì? Vai trò, cấu tạo, tính chất, phân loại