Khung lý thuyết là gì? Các bước xây dựng khung lý thuyết