Doanh nghiệp thương mại là gì? Nhiệm vụ và các chức năng