Địa chất học là gì? Đối tượng, ý nghĩa, phương pháp nghiên cứu