Cuộc đấu tranh để xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết (1917-1920)