Tag - Lịch sử Nga

Nội dung Chính sách kinh tế mới (NEP) 1921 ở nước Nga Xô viết

Tìm hiểu về Chính sách kinh tế mới và Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1921-1925). 1. Nước Nga sau chiến tranh thế giới thứ nhất https://lytuong.net/wp-content/uploads/2022/04/nep-1.mp3 Từ năm 1921, nước Nga Xô viết bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước. Nhưng 4 năm chiến tranh đế quốc và 3 nam can thiệp - nội chiến...

Cuộc đấu tranh để xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết (1917-1920)

1. Công cuộc xây dựng Chính quyền Xô viết a) Xây dựng hệ thống chính trị - nhà nước Xô viết Vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng là vấn để chính quyền. Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười, nhiệm vụ hàng đầu của giai cấp công nhân và nông dân nước Nga là phải đập tan...

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917: nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa

Tìm hiểu về Cuộc cách mạng Xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917: Bối cảnh, nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng này. I - NƯỚC NGA TRƯỚC CÁCH MẠNG Sau Cách mạng năm 1905, nước Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế. Lúc này, ở Nga đã có một nền đại...

Cách mạng Nga 1905-1907: Hoàn cảnh, diễn biến & ý nghĩa lịch sử

1. Nước Nga đầu thế kỷ XX Cuộc cải cách nông nô năm 1861 có ý nghĩa quan trọng là tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản ở Nga phát triển nhưng kết quả rất hạn chế, còn để lại nhiều tàn dư nông nô lạc hậu về chính trị và kinh tế. Kinh tế công thương nghiệp phát...

Cuộc cách mạng nông nô ở Nga giữa thế kỷ XIX

I - Tình hình nước Nga giữa thế kỷ XIX 1. Sự phát triển kinh tế nửa đầu thế kỷ XIX Đến giữa thế ki XIX, nước Nga vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu, quan hệ phong kiến chiếm địa vị thống trị. Hầu hết ruộng đất ở trong tay giai cấp quý tộc địa chủ và nhà nước...