Lịch sử Miến Điện (Myanmar) cận đại (Thế kỷ 18-20)