Chuyển đổi thời gian

Quy đổi từ Giây sang Phút

Cách đổi Giây ra Phút (s → ph) 1 phút = 60 giây 1 giây = 1/60 phút = 0.016666666 phút Như vậy: Thời gian t tính bằng đơn vị giây (s) bằng thời gian t đơn vị phút (s) chia cho 60. Công thức: t (ph) = t (s) : 60 Ví dụ: – 1 giây bằng bao nhiêu phút? t (ph) = 1 : 60 = 1/60 phút – 135 giây...

Quy đổi từ Phút sang Giây

Cách đổi Phút ra Giây (ph → s) 1 phút = 60 giây Như vậy: Thời gian t tính bằng đơn vị giây (s) bằng thời gian t đơn vị phút (s) nhân với 60. Công thức: t (s) = t (ph) x 60 Ví dụ: – 1 phút bằng bao nhiêu giây? t (s) = 1 x 60 = 60 giây – 1 phút 40 giây bằng bao nhiêu giây? t (s) =...

Quy đổi từ Giây sang Giờ

Cách đổi giây ra giờ (s → h) 1 giây = 1/3600 giây = 0.00027777 giây Cách đổi như sau: Có: 1 giây = 1/60 phút ; 1 phút = 1/60 giờ Do đó: 1 giây = 1/60 phút = 1/60 x 1/60 giờ= 1/3600 giờ Như vậy: Thời gian t tính bằng đơn vị giờ (h) bằng thời gian t đơn vị giây (s)...

Quy đổi từ Phút sang Giờ

Cách đổi phút ra giờ (ph → h) 1 giờ = 60 phút 1 phút = 1/60 giờ hay 1 ph = 1/60 h = 0.016666666 h Như vậy: Thời gian t tính bằng đơn vị giờ (h) bằng thời gian t tính bằng đơn vị phút (ph) chia cho 60. t (h) = t (ph) : 60 Ví dụ: - Đổi 300 phút ra giờ? t (h) = 300 :...