Chuyển đổi thời gian

Quy đổi từ Giây sang Phút

Cách đổi Giây ra Phút (s → ph) 1 phút = 60 giây 1 giây = 1/60 phút = 0.016666666 phút Như vậy: Thời gian t tính bằng đơn vị giây (s) bằng thời gian t đơn vị phút (s) chia cho 60. Công thức: t (ph) = t (s) : 60 Ví dụ: – 1 giây bằng bao nhiêu phút? t (ph) =...