Chuyển đổi nhiệt độ

Quy đổi từ Độ K sang Độ C (K to °C)

Cách đổi độ K sang độ C 0 độ Kelvin bằng -273,15 độ C: 0 K = -273,15 °C Nhiệt độ T tính bằng đơn vị độ C (°C) bằng nhiệt độ T tính bằng đơn vị độ K (K) trừ 273,15. Công thức: T (°C) = T (K) - 273,15 Thí dụ Chuyển đổi 500 độ K sang độ C: T (°C) = 500K - 273,15 = 226,85 °C Bảng chuyển đổi Kelvin...

Quy đổi từ Độ C sang Độ K (°C to K)

Cách chuyển đổi độ C sang độ K 0 độ C (Celsius ) bằng 273,15 độ Kelvin: 0 °C = 273,15 K Cách đổi: Nhiệt độ T tính bằng đơn vị Kelvin (K) bằng nhiệt độ T tính bằng đơn vị độ C (°C) cộng với 273,15: Công thức: T (K) = T (° C) + 273,15 Ví dụ: Chuyển đổi 30 độ C sang độ K: T (K) = 30 ° C +...

Quy đổi từ Độ F sang Độ C (°F to °C)

Cách chuyển đổi độ F ra độ C 0 độ F (Fahrenheit) bằng -17,77778 độ C (Celsius): 0 ° F = -17,77778 ° C Nhiệt độ T tính bằng độ C (° C) bằng nhiệt độ T tính bằng độ F (° F) trừ 32, sau đó nhân với 5/9 (hoặc chia ch0 1,8). Công thức: T (° C) = ( T (° F) - 32) × 5/9 hoặc là T (° C) = ( T (° F) -...

Quy đổi từ Độ C sang Độ F (°C to °F)

Cách chuyển đổi độ C ra độ F 0 độ C (Celsius) tương đương với 32 độ F (Fahrenheit): 0 °C = 32 °F Nhiệt độ T tính bằng độ F (°F) bằng nhiệt độ T tính bằng độ C (°C) nhân 9/5, sau đó cộng với 32. Công thức: T (° F) = T (° C) × 9/5 + 32 hoặc là T (° F) = T (° C) × 1,8 + 32 Ví dụ: Chuyển đổi 30 độ...