Author - Ngo Thinh

Quy đổi từ Mph sang Km/h

Cách đổi từ Mph sang Km/h 1 Dặm trên giờ bằng 1.609344 kilomet trên giờ: 1 mph = 1.609344 km/h Cách đổi như sau: 1 mph = 1 dặm/h = 1.609344 km/h Như vậy: Vận tốc V đơn vị kilomet trên giờ (km/h) bằng vận tốc V đơn vị dặm trên giờ (mph) nhân với 1.609344. V(km/h)...

Quy đổi từ Mm2 sang M2

Cách đổi từ mm2 sang m2 1 milimet vuông tương đương 0.000001 mét vuông 1 mm2 = 0.000001 m2 Như vậy: Diện tích S tính bằng đơn vị mét vuông (m2) bằng diện tích S tính bằng đơn vị milimet vuông (mm2) chia cho 1 000 000...