Thành phần không khí khí quyển ở mặt đất và trên cao