Tài chính Tiền tệ

Chứng khoán là gì? Phân loại và Đặc điểm

1. Khái niệm Chứng khoán (Securities) là gì? Có nhiều quan điểm khác nhau về chứng khoán tùy theo mục đích tiếp cận. Theo Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Việt Nam: "Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích...

Thị trường chứng khoán là gì? Phân loại, Chức năng, Các chủ thể

1. Khái niệm và đặc điểm của thị trường chứng khoán “Thị trường” là một khái niệm cơ bản của kinh tế học và đã được nhiều nhà kinh tế học định nghĩa. Nếu hiểu “thị trường” một cách đơn giản là nơi mua bán hàng hóa thì không sai, nhưng không đầy đủ và không thấy được những loại...

Hối phiếu là gì? Các quy định và nghiệp vụ liên quan hối phiếu

Hối phiếu là phương tiện được sử dụng rộng rãi trong thanh toán quốc tế. Hối phiếu là một bộ phận cấu thành quan trọng trong bộ chứng từ thanh toán, khi sử dụng phương thức thanh toán quốc tế như phương thức nhờ thu, phương thức tín dụng chứng từ. Khi sử dụng hối phiếu, người sử dụng phải...

Nguyên tắc đầu tư

Có những nguyên tắc đầu tư cơ bản áp dụng cho mỗi chúng ta cho dù chúng ta là những nhà quản lý danh mục đầu tư dài dạn hay một nhà đầu tư mới vào nghề. Sẽ không bao giờ tốn thời gian để xem xét định kỳ các nguyên tắc quan trọng này và cải thiện nền tảng...