Tag - Xã hội và tự nhiên

Vai trò của môi trường đối với sự phát triển của xã hội

Vai trò của môi trường đối với sự phát triển của xã hội? Môi trường là nơi sinh sống và hoạt động của con người, là nơi tồn tại của xã hội. Môi trường sống của con người trước hết là môi trường địa lý - các điều kiện địa lý, nhưng không phải là môi trường tự nhiên thuần...

Vai trò của dân số đối với sự phát triển của xã hội

Vai trò của dân số đối với sự phát triển của xã hội? Dân số - điều kiện thường xuyên, tất yếu đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội Dân số xét trong sự tồn tại và phát triển của xã hội bao gồm nhiều mặt: số lượng dân cư, việc phân bố dân cư và chất,...

Sự tác động qua lại giữa xã hội và tự nhiên

Phân tích nội dung sự tác động qua lại giữa xã hội và tự nhiên? Vai trò của yếu tố tự nhiên và yếu tố xã hội trong hệ thống tự nhiên - xã hội Tự nhiên là điều kiện đầu tiên, thường xuyên và tất yếu của quá trình sản xuất vật chất và là môi trường sống của con...

Đặc điểm của quy luật xã hội

Phân tích những đặc điểm của quy luật xã hội? Tính khách quan của quy luật xã hội Chủ nghĩa duy vật lịch sử và các khoa học xã hội khác khi nghiên cứu về xã hội, là nghiên cứu những mối liên hệ tất nhiên, bản chất, ổn định có tính lặp lại của các hiện tượng xã hội, để...