Vai trò của môi trường đối với sự phát triển của xã hội