Tag - Thiết chế xã hội

Thiết chế gia đình (Family Institution)

Gia đình là một thiết chế xã hội căn bản nhất và ảnh hưởng đến tất cả mọi người trên thế giới. Các nhà khoa học xã hội đã nghiên cứu gia đình từ rất lâu. Tuy nhiên, vẫn chưa có một sự đồng ý chính xác cái gì cấu thành nên gia đình. Định nghĩa về gia đình...

Thiết chế kinh tế (Economic Institution)

Thiết chế kinh tế là gì? Thiết chế kinh tế là một cấu trúc xã hội có liên quan đến việc sản xuất và phân phối hàng hóa và dịch vụ. Thiết chế kinh tế có nhiệm vụ đáp ứng các nhu cầu kinh tế của xã hội, nó thực hiện một số chức năng sau để đáp ứng các...

Thiết chế giáo dục (educational Institution)

Giáo dục có thể được định nghĩa như là một quá trình trong đó xã hội truyền những kiến thức, giá trị, quy tắc, chuẩn mực và hệ tư tưởng và như vậy nó chuẩn bị cho thế hệ trẻ thực hiện vai trò của người lớn và người lớn thực hiện các vai trò mới; nói cách khác...

Thiết chế tôn giáo (religious Institution) là gì?

Tôn giáo là một thiết chế xã hội có mặt ở tất các xã hội và cung cấp nền tảng cho hệ thống tín ngưỡng của xã hội. Từ chủ nghĩa vật linh, tín ngưỡng Totemm, thuyết vô thần, hữu thần (đơn, đa), xã hội loài người luôn tồn tại một số dạng của hệ thống tín ngưỡng tôn...

Thiết chế xã hội là gì?

Thiết chế là gì? Thế nào là thiết chế xã hội? Theo nhà xã hội học người Mỹ Robertsons thiết chế là một tập hợp bền vững các giá trị, chuẩn mực, vị thế, vai trò và nhóm vận động xung quanh một nhu cầu căn bản của xã hội. Ông cho rằng một xã hội muốn tồn tại và...

Thiết chế xã hội là gì? Nguyên nhân, cơ cấu, chức năng

Thiết chế xã hội là gì? Nguyên nhân tạo ra thiết chế xã hội. Cơ cấu, phân loại và chức năng của thiết chế xã hội. Khái niệm thiết chế xã hội Thiết chế xã hội là toàn bộ những hành vi, tư tưởng và niềm tin đã trở thành chuẩn mực, khuôn khổ, giá trị xã hội được thể hiện...