Tag - Sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

1. Khái niệm về kết quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là những sản phẩm mang lợi ích tiêu dùng xã hội được thể hiện là sản phẩm vật chất hoặc sản phẩm phi vật chất. Những sản phẩm này phải phù hợp với lợi ích kinh...

Hoạt động sản xuất kinh doanh là gì?

Nêu khái niệm hoạt động sản xuất kinh doanh. Phân biệt hoạt động sản xuất tự cấp, tự túc với hoạt động sản xuất kinh doanh Sản xuất là hoạt động của con người để tạo ra những sản phẩm hữu ích ( sản phẩm vật chất và sản phẩm dịch vụ) nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của...