Tag - Ngân sách nhà nước

Cân đối ngân sách là gì?

1. Khái niệm cân đối ngân sách Cân đối ngân sách là tổng thu ngân sách bằng tổng chi ngăn sách tính cho năm ngân sách. Nếu tổng thu ngân sách lớn hơn tổng chỉ ngân sách gọi là thặng dư ngân sách và ngược lại nếu tổng thu ngân sách nhỏ hơn tổng chi ngân sách gọi là thâm...

Chi ngân sách nhà nước là gì? Nội dung, phân loại, nguyên tắc chi

1. Khái niệm chi ngân sách nhà nước Chi ngân sách Nhà nước là quá trình phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ của Nhà nước để thực hiện các chức năng của Nhà nước. Chi ngân sách là một trong những hoạt động quan trọng của ngân sách Nhà nước, nó là một mặt của chức năng phân...

Thu ngân sách nhà nước là gì? Nội dung các khoản thu

1. Khái niệm và các nhân tố tác động đến thu ngân sách Thu ngân sách Nhà nước là một trong những hoạt động cơ bản, nhằm tạo lập quỹ tiền tệ của Nhà nước phục vụ cho việc thực hiện các chức năng của Nhà nước. Thu ngân sách thực chất là sự phân chia nguồn tài chính quốc gia...

Bản chất và vai trò của Ngân sách nhà nước

1. Bản chất và đặc điểm của ngân sách Nhà nước Nhà nước có chức năng: trấn áp với những đối tượng chống đối để bảo vệ chính quyền, quản lý và phát triển kinh tế – xã hội. Để có thể thực hiện các chức năng trên, Nhà nước phải có trong tay những nguồn tài chính nhất định....