Tag - Lý thuyết tâm lý học

Lý thuyết về các bước hình thành hành động trí óc và khái niệm của P.Ia.Galperin

Một số điểm trong lý thuyết của Ia.Galperin về các bước hình thành hành động trí óc và khái niệm. Các mức của hành động. Theo P.Ia.Galperin, có ba hình thức biểu hiện của đối tượng: Hình thức tồn tại dưới dạng vật thật; hình thức kí hiệu; hình thức trí tuệ bên trong. Tương ứng với các hình thức biểu...

Lý thuyết hoạt động của A.N.Leonchev

Lý thuyết hoạt động của N.Leonchev. Về hình thức, có hai loại hoạt động: Hoạt động bên trong (hoạt động tinh thần) và hoạt động bên ngoài (hoạt động vật chất, thực tiễn). Về bản chất, hai loại hoạt động này có cấu tạo chung giống nhau. Hoạt động bên trong có nguồn gốc từ hoạt động bên ngoài, là quá...

Lý thuyết kiến tạo nhận thức của J.Piaget

Lý thuyết kiến tạo nhận thức của J.Piaget (1896-1980) là cơ sở tâm lý học của nhiều hệ thống dạy học, đặc biệt là dạy học phổ thông. Có thể nêu vắn tắt các luận điểm chính của Thuyết kiến tạo nhận thức như sau: Thứ nhất: Học tập là quá trình cá nhân hình thành các tri thức cho mình....

Thuyết liên tưởng

Thuyết liên tưởng là trường phái triết học-tâm lý học lớn, được bắt nguồn từ triết học của Aristotle, đặc biệt từ triết học duy cảm Anh. Các đại biểu hàng đầu là Thomas Hobbes (1588-1679); J.Locke (1632-1704); G.Berkeley (1685-1753); D.Hume (1711-1776); D.Hartley (1705-1757); H.Spenxơ (1820-1903). Có thể tóm lược các luận điểm chính của thuyết liên tưởng: Thứ nhất: Tâm...

Lý thuyết tâm lý của Abraham Harold Maslow

Lý thuyết của Abraham Harold Maslow (1908?) Maslow sinh tại Brooklyn, NewYork, con của một gia đình thường dân người Do Thái. Lớn lên, ông vào Đại học Wisconsin, ngành tâm lý học và đậu cử nhân năm 1930, đến năm 1934 ông đậu tiến sĩ. Sau khi tốt nghiệp, ông trở về NewYork tiếp tục làm việc và nghiên...

Lý thuyết tâm lý của Erich Fromm

Lý thuyết của Erich Fromm (1900-1980) Erich Fromm, một nhà phân tâm học và xã hội học người Mỹ gốc Đức, sinh tại Frankfurt. Năm 1922, ông tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Heidenberg, đến năm 1933, ông sang Mỹ và dạy tại Đại học Chicago, ngành phân tâm học. Quan điểm của Fromm có phần tương tự với Carl...

Lý thuyết tâm lý của Carl Gustav Jung

Lý thuyết của Carl Gustav Jung (1875-1961) Carl Gustav Jung là người cùng thời với Freud, một nhà phân tâm học tại Zurich. Lúc đầu, Jung là môn đệ trung thành của chủ thuyết Freud (Freudianism) sau khi tiếp xúc với Freud tại Áo, vào năm 1907. Nhưng sau đó, ông từ chối hoàn toàn chủ thuyết của Freud, cho...

Lý thuyết tâm lý của Sigmund Freud

Lý thuyết của Sigmund Freud (1856-1939) Sigmund Freud là một bác sĩ về thần kinh và tâm thần người Áo, sáng lập ngành Phân tâm học (Psychoanalysis). Vì Freud là gốc người Do Thái,  từ năm 1938 ông sống lưu vong để tỵ nạn chế độ phát xít Đức, và mất tại Anh vào năm 1939. Xuất phát từ một...

Lý thuyết tâm lý của George Herbert Mead

Lý thuyết của George Herbert Mead (1863-1931) George H. Mead là một giáo sư triết học về tâm lý xã hội thuộc Đại học Chicago, ông là một học giả chuyên chính có ảnh hưởng rộng lớn; tuy nhiên, chưa bao giờ viết sách hay báo để biện minh học thuyết của mình. Những lớp tâm lý học đầu tiên...