Tag - Luật đất đai

Quy định về giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến việc thuê đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước

Quan hệ pháp luật về thuê đất giữa Nhà nước và người sử dụng đất là quan hệ hành chính, một bên là cơ quan nhà nước có thẩm quyền và một bên là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê. Vì vậy, tranh chấp quan hệ này là tranh chấp hành chính. Quy định về...

Thời hạn sử dụng đất thuê của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước

Quy định của pháp luật về thời hạn sử dụng đất thuê của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước Thời hạn là khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác. (Điều 149 BLDS năm 2005). Thời hạn sử dụng đất là khoảng thời gian mà pháp luật cho phép người sử...

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước sử dụng đất theo hình thức thuê đất

Quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước sử dụng đất theo hình thức thuê đất “ Một quyền về một sự vật là quyền lực được thực hiện một số hành vi liên quan đến sự vật đó”. Vì thế, người nắm một quyền nào đó có quyền...

Trình tự, thủ tục cho thuê đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước

Quy định pháp luật về trình tự, thủ tục cho thuê đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước Thủ tục là những cách thức tiến hành một công việc nhất định; trình tự là các bước để thực hiện công việc đó theo một quy tắc nhất định. Do vậy, trình tự, thủ tục cho...

Điều kiện cho thuê đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước

Quy định pháp luật về điều kiện cho thuê đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước Về điều kiện cho thuê đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước được quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2013, cụ thể: “Đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa,...

Thẩm quyền cho thuê đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước

Quy định pháp luật về thẩm quyền cho thuê đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước Thẩm quyền cho thuê đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước được quy định tại Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 như sau: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho thuê đất...

Hình thức cho thuê đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước

Các quy định của pháp luật về hình thức cho thuê đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước. Hình thức thuê đất của Nhà nước đối với người sử dụng đất nói chung được quy định cụ thể tại khoản 8 Điều 2, Điều 17, Điều 52 của Luật Đất đai năm 2013. Theo đó, có...

Các quy định pháp luật về người sử dụng đất

Người sử dụng đất được hiểu là những chủ thể mà pháp  Luật Đất đai dự liệu cho họ có khả năng được Nhà nước cấp quyền sử dụng đất ở Việt Nam khi có nhu cầu sử dụng. Tổ chức sử dụng đất ở Việt Nam nói chung có thể là các chủ thể được Nhà nước giao đất,...

Các yếu tố chi phối đến pháp luật về thuê đất

1. Chế độ sở sở hữu toàn dân đối với đất đai Để hoàn thiện pháp luật về thuê đất trước hết cần phải tiếp tục làm rõ nội hàm khái niệm chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, từ đó xác định cơ chế pháp lý, các quy định và chính sách cụ thể về đất đai. Hầu...

Pháp luật về thuê đất: Đặc điểm, vai trò, nội dung

1. Khái niệm, đặc điểm pháp luật về thuê đất Trong xã hội, bất kỳ quan hệ nào cũng cần có những quy phạm điều chỉnh. Tùy thuộc quan hệ xã hội mà Nhà nước điều chỉnh bằng quy phạm pháp luật hoặc các quy phạm xã hội khác. Pháp luật đất đai là một trong những công cụ để...