Pháp luật về thuê đất: Đặc điểm, vai trò, nội dung