Tag - Kế toán

Kế toán dự phòng phải thu khó đòi

Kế toán dự phòng phải thu khó đòi (đối tượng lập dự phòng, phương pháp tính dự phòng, nguyên tắc và phương pháp kế toán); 1. Đối tượng lập dự phòng: Các khoản phải thu thuộc đối tượng lập dự phòng phải thu khó đòi bao gồm: - Các khoản nợ phải thu đã quá hạn cam kết thanh toán, doanh nghiệp...

Kế toán các khoản phải thu khác

1. Nội dung các khoản phải thu khác: Các khoản phải thu khác trong doanh nghiệp bao gồm: - Giá trị tài sản thiếu được phát hiện qua kiểm kê nhưng chưa xác định được nguyên nhân, phải chờ xử lý; - Các khoản phải thu về bồi thường vật chất do cá nhân, tập thể (trong và ngoài doanh nghiệp) gây...

Kế toán thuế GTGT được khấu trừ

Kế toán thuế GTGT được khấu trừ (bản chất, cách thức khấu trừ và phương pháp kế toán); 1. Bản chất của thuế GTGT được khấu trừ: Thuế GTGT là loại thuế gián thu, người mua thanh toán cho người bán theo giá có thuế GTGT, người tiêu dùng cuối cùng là người gánh chịu thuế. Khi doanh nghiệp mua tài...

Kế toán phải thu khách hàng

Kế toán thanh toán với khách hàng (nội dung thanh toán, nguyên tắc kế toán và phương pháp kế toán); 1. Nội dung thanh toán với khách hàng: Các khoản thanh toán giữa doanh nghiệp với khách hàng bao gồm: - Các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với khách hàng...

Kế toán cầm cố, thế chấp, ký cược, ký quỹ

Khái niệm, nguyên tắc kế toán, tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán cầm cố, thế chấp, ký cược, ký quỹ trong doanh nghiệp. 1. Khái niệm: Cầm cố, thế chấp, ký cược, ký quỹ là số tiền hoặc giá trị tài sản mà doanh nghiệp đem đi cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược tại các doanh...

Kế toán chi phí trả trước

Nội dung chi phí trả trước, nguyên tắc kế toán, tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán chi phí trả trước; 1. Nội dung chi phí trả trước: Chi phí trả trước là chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán hoặc...

Kế toán tạm ứng

Nguyên tắc kế toán, chứng từ, tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán tạm ứng; 1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán: Tạm ứng là số tiền doanh nghiệp chi cho người lao động thuộc doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ đã được phê duyệt. Kế toán tạm ứng cần quán triệt các nguyên tắc sau: Tạm ứng...

Kế toán tiền đang chuyển

Nguyên tắc kế toán, chứng từ, tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán tiền đang chuyển; 1. Chứng từ kế toán Trong quá trình kế toán tiền đang chuyển, kế toán sử dụng các loại chứng từ tương tự như đối với kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng: Phiếu chi, Phiếu thu, giấy báo Nợ, giấy báo...

Kế toán tiền gửi ngân hàng

Nguyên tắc kế toán, chứng từ, tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán tiền gửi ngân hàng; 1. Chứng từ kế toán Trong quá trình kế toán tiền gửi ngân hàng, kế toán sử dụng các loại chứng từ chủ yếu sau: - Ủy nhiệm chi: là phương tiện thanh toán mà người trả tiền lập lệnh thanh toán theo...

Kế toán tiền mặt: nguyên tắc, chứng từ, tài khoản và phương pháp

Nguyên tắc kế toán, chứng từ, tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán tiền mặt; 1. Chứng từ kế toán Để thực hiện quản lý và kế toán tiền mặt, kế toán sử dụng các loại chứng từ chủ yếu sau: - Phiếu thu: Là chứng từ nhằm xác định số tiền mặt thực tế nhập quỹ. Phiếu thu là...