Tag - Hóa phân tích

Cân bằng hóa học là gì?

Khái niệm về sự cân bằng hóa học. Khi khảo sát các phản ứng hóa học người ta nhận thấy có rất ít phản ứng hóa học di chuyển chỉ theo một chiều. Đa số các phản ứng hóa học đều di chuyển thuận nghịch. Khi bắt đầu có sự tạo thành sản phẩm là có phản ứng theo chiều...

Hóa phân tích là gì? Chức năng, phân loại, ứng dụng

Hóa phân tích là khoa học về các phương pháp xác định thành phần hóa học của chất và cấu trúc của các hợp phần có trong chất phân tích. Các phương pháp của hóa phân tích cho phép xác định định tính một chất, nghĩa là có thể xác định xem chất phân tích được cấu tạo bởi những...