Tag - Giai cấp - Lênin

Giai cấp là gì? Định nghĩa giai cấp của Lênin

Trong lịch sử phát triển của triết học có rất nhiều quan điểm khác nhau về giai cấp (giai cấp xã hội), nhiều nhà triết học và xã hội học của những giai cấp bóc lột đã xuyên tạc bản chất của sự phân chia xã hội thành giai cấp. Họ cho rằng sự khác nhau về giai cấp,...

Mối quan hệ giai cấp – dân tộc và giai cấp – nhân loại

Thế nào là mối quan hệ giai cấp - dân tộc và giai cấp - nhân loại? Giai cấp - dân tộc Giai cấp và dân tộc đều là những phạm trù lịch sử. Bởi nó xuất hiện và tồn tại phụ thuộc vào những điều kiện lịch sử nhất định. Giai cấp và dân tộc là những phạm trù chỉ...

Các hình thức cộng đồng người trong lịch sử

Thị tộc - Bộ lạc - Bộ tộc - Dân tộc là gì? Nội dung các hình thức cộng đồng người trong lịch sử? I. Những hình thức tổ chức xã hội trước khi có giai cấp 1. Thị tộc Thị tộc là một hình thức cộng đồng người cơ bản trong thời kỳ nguyên thủy. Bởi vì, trong chế độ nguyên...

Đấu tranh giai cấp là gì? Tính tất yếu

Đấu tranh giai cấp là gì? Tại sao nói đấu tranh giai cấp là một động lực của sự phát triển xã hội có giai cấp? Đấu tranh giai cấp là gì? Trong lịch sử triết học có rất nhiều quan niệm khác nhau về quan hệ giai cấp và đấu tranh giai cấp. Có quan điểm cho rằng đấu tranh...

Nguồn gốc và Kết cấu Giai cấp

Phân tích nguồn gốc, kết cấu giai cấp. Ý nghĩa của vấn đề này trong giai đoạn hiện nay ở nước ta? Nguồn gốc giai cấp Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử thì giai cấp chỉ là một hiện tượng có tính chất lịch sử, gắn liền với những điều kiện lịch sử nhất định, nó mang...