Phạm Tuấn Tài (Việt Nam Quốc Dân Đảng) – Từ chủ nghĩa Tam dân đến chủ nghĩa Mác