Phan Thanh – Người thanh niên trí thức nhiệt thành yêu nước