Nguyễn Sơn – Lưỡng Quốc tướng quân (Tiểu sử + Câu chuyện)