Nguyễn Bình – Người thống nhất các lực lượng vũ trang Nam bộ đầu năm 1946 (Tiểu sử + Câu chuyện)