Huấn luyện cuộc sống cá nhân và sự liên quan của nó trong đời sống xã hội