Trang chủ Kinh tế và Kinh doanh Chia & Tách doanh nghiệp là gì? Thủ tục chia/tách

Chia & Tách doanh nghiệp là gì? Thủ tục chia/tách

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 126 views

Chia doanh nghiệp là gì?

Khái niệm

Chia doanh nghiệp là việc chia một công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần (gọi là công ty bị chia) thành hai hay nhiều công ty mới cùng loại.

Hậu quả pháp lý: Công ty bị chia chấm dứt tồn tại; các công ty mới cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ của công ty bị chia chuyển qua.

Thủ tục chia doanh nghiệp:

– Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua quyết định chia công ty.

Quyết định chia công ty phải có các nội dung:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia và các công ty sẽ thành lập;

+ Nguyên tắc, thủ tục chia tài sản và giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia;

+ Thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập;

+ Phương án sử dụng lao động và thời hạn thực hiện chia công ty.

Quyết định chia công ty phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định.

Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của các công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm các chức danh quản lý, điều hành công ty và thực hiện đăng ký kinh doanh.

Tách doanh nghiệp là gì?

Khái niệm:

Tách doanh nghiệp là việc chuyển một phần tài sản; một phần quyền và nghĩa vụ của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần (gọi là công ty bị tách) để thành lập một, một số công ty mới cùng loại (gọi là công ty được tách).

Hậu quả pháp lý: Công ty bị tách và các công ty được tách cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ của công ty bị tách, trừ trường hợp có sự thỏa thuận giữa công ty bị tách, công ty được tách, chủ nợ, khách hàng và người lao động.

Thủ tục tách doanh nghiệp:

Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua quyết định tách công ty.

Quyết định tách công ty phải có các nội dung:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách, của công ty được tách;

+ Giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách;

+ Phương án sử dụng lao động và thời hạn thực hiện tách công ty.

Quyết định tách công ty phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định.

Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của các công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm các chức danh quản lý, điều hành công ty và thực hiện đăng ký kinh doanh.

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net