Sắc thuế là gì? Các yếu tố cơ bản cấu thành một sắc thuế