Thuế nhà thầu (FCT) là gì? Bản chất, vai trò và cách tính thuế nhà thầu