Tag - Tôn giáo

Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam

1. Đặc điểm quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam Quan hệ dân tộc và tôn giáo là sự liên kết, tác động qua lại, chi phối lẫn nhau giữa dân tộc với tôn giáo trong nội bộ một quốc gia, hoặc giữa các quốc gia với nhau trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội....

Tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta hiện nay

1. Đặc điểm tôn giáo ở Việt Nam Thứ nhất: Việt Nam là một quốc gia có nhiều tôn giáo Nước ta hiện nay có 13 tôn giáo đã được công nhận tư cách pháp nhân (Phật giáo, Công Giáo, Hồi giáo, Tin lành, Cao Đài, Phật Giáo Hòa Hảo, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Bửu Sơn Kỳ Hương, Baha’i, Minh Lý...

Nguyên tắc giải quyết vấn đề tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tôn giáo vẫn còn tồn tại, tuy đã có sự biến đổi trên nhiều mặt. Vì vậy, khi giải quyết vấn đề tôn giáo cần đảm bảo các nguyên tắc sau; Tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân Tín ngưỡng tôn giáo...

Tôn giáo là gì? Bản chất, nguồn gốc, tính chất, chức năng của tôn giáo

Tôn giáo là một hiện tượng xã hội, tồn tại cùng với chiều dài lịch sử xã hội loài người. Tôn giáo xuất hiện ngay từ khi con người còn ở chốn hoang sơ, là một nhu cầu của tín đồ và những người theo tôn giáo. Một nhu cầu có tính cộng đồng, dân tộc, khu vực và...

Thiết chế tôn giáo (religious Institution) là gì?

Tôn giáo là một thiết chế xã hội có mặt ở tất các xã hội và cung cấp nền tảng cho hệ thống tín ngưỡng của xã hội. Từ chủ nghĩa vật linh, tín ngưỡng Totemm, thuyết vô thần, hữu thần (đơn, đa), xã hội loài người luôn tồn tại một số dạng của hệ thống tín ngưỡng tôn...

Quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo nói chung. Hồ Chí Minh luôn đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa Mác- Lênin và vận dụng nó một cách sáng tạo, linh hoạt phù hợp với thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Người luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân...

Quan điểm của V.I Lênin về tôn giáo

Một số quan điểm của V.I Lênin về tôn giáo. Quan điểm của V.I Lênin về nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc xã hội của tôn giáo 1. Nguồn gốc nhận thức Trong “CNXH và tôn giáo”, Lênin chỉ ra sự bất lực của những người dã man trong cuộc đấu tranh chống thiên nhiên đẻ ra lòng tin vào thần...

Quan điểm của C.Mác, Ph.Ăng-ghen về tôn giáo

Một số Quan điểm của C.Mác, Ph.Ăng-ghen về tôn giáo. Quan niệm của Mác, Ph.Ăng-ghen về sự hình thành và phát triển của tôn giáo. C.Mác, Ph.Ăng-ghen đã tiếp thu tư tưởng vô thần truyền thống tiến  bộ trong lịch sử nhân loại và đưa lý luận cũng như thực tiễn của chủ nghĩa vô thần khoa học lên một trình...

Mối quan hệ giữa đạo đức và tôn giáo

Vấn đề tương quan giữa đạo đức và tôn giáo cũng là vấn đề tương quan giữa tư duy đạo đức và tư duy tôn giáo. Ở đây chúng ta giới hạn sự xem xét ở vấn đề : phải chăng những nguyên tắc căn bản của tôn giáo là một học thuyết đạo đức? Tôn giáo và đạo...

Ý thức tôn giáo là gì?

Ý thức tôn giáo? Tôn giáo là một hình thái của ý thức xã hội, phản ánh thế giới hiện thực một các hoang đường, hư ảo và thần thánh hóa. Tôn giáo xuất hiện rất sớm, lúc đầu nó gắn liền với đạo đức và nghệ thuật, thần thọai và các truyền thuyết, v.v... Ăngghen đã nêu ra một...