Tag - Thuế thu nhập doanh nghiệp

Các trường hợp miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Các trường hợp miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp trong nước. - Miễn thuế thu nhập cho phần thu nhập của các cơ sở kinh doanh trong nước như sau: Thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học. Thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật...

Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định dựa trên 2 căn cứ: thu nhập chịu thuế và thuế suất. Thu nhập chịu thuế. Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ kể cả thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở nước ngoài...

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Vì sao cần phải có thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế thu nhập doanh nghiệp xuất hiện rất sớm trong lịch sử phát triển của thuế . Hiện nay ở các nước phát triển, thuế thu nhập doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo ổn định nguồn thu...