Tag - Nhân sinh quan

Nhân sinh quan Phật giáo

Nhân sinh quan Phật giáo là nội dung trọng tâm của triết học Phật giáo. Những tư tưởng triết học bản thể nói trên chỉ là nền tảng lý luận cho việc luận chứng những tư tưởng nhân sinh thể hiện ở bốn luận điểm cơ bản trong “tứ diệu đế”. a. Quan niệm về con người: Phật giáo cho rằng con...

Nhân sinh quan là gì? Nhân sinh quan người Việt

Tìm hiểu khái niệm Nhân sinh quan và Nhân sinh quan người Việt Nhân sinh quan là gì? Nhân sinh quan là một phạm trù dùng để chỉ những quan niệm, quan điểm mang tính định hướng của con người về mối quan hệ của họ với gia đình, xã hội và môi trường tự nhiên. Có rất nhiều cách phân chia...