Tag - Dân chủ

Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về dân chủ và bản chất của dân chủ xã hội chủ nghĩa

1. Quan niệm về dân chủ Ngay từ thời Hy Lạp cổ đại, khi có ngôn ngữ, chữ viết, con người đã biết diễn đạt nội dung dân chủ. Trong xã hội cộng sản nguyên thuỷ, con người đã biết "cử ra và phế bỏ người đứng đầu" là do quyền và sức lực của người dân. Nghĩa là dân...

Dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

1. Sự ra đời, phát triển của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Chế độ dân chủ nhân dân ở nước ta được xác lập sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đến năm 1976, tên nước được đổi thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhưng trong các Văn kiện Đảng hầu như...

Dân chủ xã hội chủ nghĩa

1. Quá trình ra đời của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Trên cơ sở tổng kết thực tiễn quá trình hình thành và phát triển các nền dân chủ trong lịch sử và trực tiếp nhất là nền dân chủ tư sản, các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin cho rằng, đấu tranh cho dân chủ...

Dân chủ là gì? Sự ra đời, phát triển của dân chủ

1. Quan niệm về dân chủ Thuật ngữ dân chủ ra đời vào khoảng thế kỷ thứ VII – VI trước công nguyên. Các nhà tư tưởng Lạp cổ đại đã dùng cụm từ “demokratos” để nói đến dân chủ, trong đó Demos là nhân dân (danh từ) và kratos là cai trị (động từ). Theo đó, dân chủ được hiểu...