Tag - Chính sách tài chính

Chính sách tài khóa là gì?

1. Khái niệm Chính sách tài khóa là việc sử dụng ngân sách Nhà nước để tác động vào nền kinh tế khi chính phủ quyết định đánh thuế để huy động nguồn thu và thực hiện các khoản chi để cung cấp hàng hóa công, đó là những hoạt động liên quan đến chính sách tài khóa. Hay nói...

Chính sách tiền tệ là gì? Các mục tiêu, công cụ của CSTT

1. Khái niệm chính sách tiền tệ Theo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: chính sách tiền tệ quốc gia là một bộ phận của chính sách Kinh tế - Tài chính của Nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền, kiềm chế lạm phát, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo...

Chính sách tài chính là gì? Mục tiêu và nội dung cơ bản của chính sách tài chính quốc gia

Trong điều kiện chuyển sang kinh tế thị trường, với chức năng và vai trò điều tiết vĩ mô nền kinh tế, Nhà nước phải có định hưởng sử dụng toàn bộ các khâu của hệ thống tài chính để phục vụ cho việc thực hiện các chức năng nói trên, đó là các chính sách kinh tế vĩ...