Tag - Bản lĩnh

Bản lĩnh chính trị là gì?

Trước khi tìm hiểu Bản lĩnh chính trị là gì, nên xem: Bản lĩnh là gì? 1. Về khái niệm bản lĩnh chính trị Bản lĩnh chính trị là một tập hợp từ có danh từ “bản lĩnh” và tính từ “chính trị". Nghĩa là bản lĩnh của con người của một cá nhân thể hiện ra hành vi của họ trong...

Bản lĩnh là gì?

Tìm hiểu về khái niệm bản lĩnh. 1. Bản lĩnh thuộc phạm trù tinh thần. Xét theo nghĩa chung nhất “bản lĩnh là một đức tính tự quyết quyết định, tự định đoạt một cách độc lập không bị chi phối bởi áp lực hay hoàn cảnh bên ngoài" [Từ điển Tiếng Việt, Nxb KHXH, 1988, tr.31]. Bản lĩnh là một trạng...