Tag - Bản lĩnh

Bản lĩnh chính trị là gì? Sự hình thành và phát triển của bản lĩnh chính trị

Khái niệm Bản lĩnh chính trị là gì? Sự hình thành và phát triển của bản lĩnh chính trị. 1. Về khái niệm bản lĩnh chính trị Bản lĩnh chính trị là một tập hợp từ có danh từ “bản lĩnh” và tính từ “chính trị". Nghĩa là bản lĩnh của con người của một cá nhân thể hiện ra hành...

Bản lĩnh là gì?

Tìm hiểu về khái niệm bản lĩnh. Bản lĩnh là gì? 1. Bản lĩnh thuộc phạm trù tinh thần. Xét theo nghĩa chung nhất “bản lĩnh là một đức tính tự quyết quyết định, tự định đoạt một cách độc lập không bị chi phối bởi áp lực hay hoàn cảnh bên ngoài" [Từ điển Tiếng Việt, Nxb KHXH, 1988, tr.31]. Bản lĩnh...