Dòng điện trong đất, Điện áp tiếp xúc & Điện áp bước