Trang chủ Tính toán Tính Phần Trăm
by Ngo Thinh

Ý nghĩa của phầm trăm

Phần trăm có nghĩa là một số hoặc một tỷ lệ được biểu thị dưới dạng phân số của 100. Nó được biểu thị bằng cách sử dụng dấu phần trăm “ % ”. Chữ viết tắt được sử dụng để biểu thị tỷ lệ phần trăm là “pct” hoặc “pc”. Nói cách khác, phần trăm hoặc tỷ lệ phần trăm được định nghĩa là số lượng của một đại lượng được tạo ra bởi đại lượng kia và nó được đánh giá trong mối quan hệ với 100.

Công thức tính phần trăm

Để tính phần trăm chúng ta phải biết công thức của nó. Công thức tính tỷ lệ phần trăm bằng tỷ số giữa giá trị thực với tổng giá trị nhân với 100. Công thức phần trăm là:

Phần trăm = (Giá trị ⁄ Tổng giá trị) × 100

Một số công thức phần trăm quan trọng khác là:

  • Công thức tính phần trăm thay đổi
    • Phần trăm tăng
    • Phần trăm giảm

% thay đổi = ((Giá trị mới – Giá trị gốc)  / Giá trị ban đầu) x 100

Phần trăm tăng (% tăng) = (Giá trị tăng / Giá trị ban đầu) x 100

Phần trăm giảm (% giảm) = (Giá trị giảm / Giá trị ban đầu) x 100

Ví dụ về tính toán phần trăm

Câu 1: Một lớp có 120 học sinh. Trong số đó, 60 học sinh là nam. Tìm tỉ lệ số học sinh nam trong lớp.

Giải pháp:

Ta có:

Tổng số học sinh trong lớp = 120

Số học sinh nam trong lớp = 60

Do đó, tỷ lệ nam trong lớp = (60 ×  100) / 120 = 600/12 = 50

Vì vậy, tỷ lệ nam sinh trong lớp = 50%

Câu 2: Tìm 25% của 10.

Giải pháp:

Vì vậy, Phần trăm = (25/100)  × 10

% = 0,25  × 10 = 2,5

Do đó, 25% của 10 là 2,5.

Câu 3: Tìm tỉ lệ phần trăm số táo chín, nếu số táo chín là 10 và tổng số táo trong rổ là 60. 

Bài giải: Cho trước, tổng số táo = 60

Số quả táo chín = 10 quả

Phần trăm táo chín = (10/60)  × 100

= (1/6)  × 100

= 16,666666

= 16,67%

Câu 4: Có 150 người có mặt trong một rạp chiếu phim. Số nam là 80 và số nữ là 70 trong hội trường. Tính tỉ lệ nam giới có mặt trong hội trường.

Bài giải: Tổng số người có mặt trong rạp chiếu phim = 150

Số nam = 80

Tỷ lệ nam giới = (80 x 100) / 150

= 53,33%

Câu 5: 15% của 75 bằng bao nhiêu?

Bài giải: 15% của 75 = (15/100)  × 75 = 11,25

Câu 6: Biểu thị ⅘ dưới dạng phần trăm.

Giải pháp:

⅘ = (4 × 20) ⁄ (5 × 20)

= (80 ⁄ 100)

= 80%

Sử dụng công cụ như tính toán như Máy tính online hỗ trợ bạn tính toán tỉ lệ phần trăm 1 cách dễ dàng.

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,