Tính Ngày Online

Sử dụng máy tính ngày online tính toán ngày cho các hợp đồng, giao hàng, thỏa thuận kinh doanh, v.v. Các số ngày phổ biến để tính trong tương lai là máy tính 180 ngày, máy tính 30 ngày, máy tính 120 ngày hoặc tương tự như 90 ngày trước hoặc trong quá khứ. Những khoảng thời gian phổ biến này thường liên quan đến thời hạn hợp đồng, điều khoản thanh toán kinh doanh, luật và thời hạn pháp lý hoặc hợp đồng cá nhân và doanh nghiệp.

Bạn có thể tính toán các khung thời gian phổ biến như 30 ngày kể từ một ngày, 60 ngày kể từ một ngày, 90 ngày kể từ một ngày, 120 ngày kể từ một ngày, 180 ngày kể từ một ngày, v.v. Bạn cũng có thể tính các ngày làm việc trong tương lai từ một ngày .

Tương tự, bạn có thể tính các ngày trong quá khứ chẳng hạn như ngày 30 ngày trước, 60 ngày trước, 90 ngày trước, 120 ngày trước, 180 ngày trước, v.v.

Xem thêm các công cụ khác: